تبلیغات
سمر
سمر
من به سیبی خشنودم ...

 

چه خوش روزی که بودیم دسـت در دسـت

نفـهـمـیـــدم کــه مــن گـردیــــده ام مست

زمـســتـــــی داده بـــــودم هــوش از کـــف

نــدانــســتــــه شــــدم رقــصـنــده بـــا دف

هـمـــان دف کـز رقـیـبـــت داشــت آهـنـگ

نـدانـسـتـــم کـه دنـیـایـــت بـشـــد تـنــــگ

هـمـــه انــدیــشـــــه ام آنــجـــا تــــو بـودی

بـــدان هــنــگــام کــــه قـلــبـــم را ربــودی

تــــمـــام هــســتـــی ام گـردیـــده بــــودی

خـیــالـــم کـه تـــو هــم خـنــدیــده بـــودی

رقــیـبــــت چـــون بـکـــرد آهـنــگ رفـتــــن

بــخـنـدیـــد و بـگـفــت تــا چـنــــد خـفـتــن

نـچـیــدم مــن زحـرفــش هـیـــچ مـنـظــــور

بـه خـود گفتــم کـه او گردیـده اسـت کـــور

نشـسـتــم تـا کـه چـشـمــانـــت ببــینــــم

زلـبـخـنــــدت گــل عـشــقــــی بـچـیــنــــم

دچــــار اشــتــبــــــاه گـــردیــــــده بــــــودم

تـمـــام هـســتــــی ام گــم کــــرده بــــودم

بـگـشــتـــم چـــون بـدنـبـالـــت شــب و روز

نــدیـــدم مــــن دگـــر عــیـــــدی و نــــــوروز

بـــدیـــــدارم بـــیــــــا تـــــو بـــــار دیـــگــــــر

کــه تـــا آغـــاز کـنــیــــم ایــنـبـــار بــهــتــــر

 

                                                             ماندگار
طبقه بندی: دو یار،
ارسال در تاریخ چهارشنبه 23 تیر 1389 توسط سمیرا (ماندگار)
قالب وبلاگ

جاوا اسكریپت

جاوا اسكریپت